Мета (цілі) Спілки – розробка та впровадження дієвих проектів зі сприяння розбудови громадянського суспільства та наближення життя громадян України до найкращих загальновизнаних світових стандартів.

На реалізацію мети (цілей) Спілка може здійснює таку діяльність:

 • проводить всеукраїнські та локальні наукові конференції, круглі столи, семінари, тренінги, виставки, конкурси;
 • сприяє забезпеченню конституційного права громадян на отримання повної та достовірної інформації про діяльність державних та недержавних органів, установ, юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
 • сприяє розвитку демократичної культури соціального та політичного спілкування та взаємодії, вдосконаленню системи зв’язків із громадськістю;
 • сприяє вивченню та використанню новітніх технологій;
 • збирає, узагальнює, вивчає і поширює передовий досвід у сферах економіки, політики, культури, інформаційного простору та громадського життя;
 • бере участь у різних соціальних програмах, розробляє і сприяє реалізації власних соціальних програм та проектів;
 • здійснює громадський контроль за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • ініціює розробку та прийняття законів, підзаконних нормативно-правових актів органами державної законодавчої і виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні та реалізації нормативно-правових актів державного, регіонального і місцевого рівнів у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • організовує навчальні програми;
 • допомагає органам державної влади та місцевого самоврядування;
 • організовує та проводить незалежні соціологічні опитування;
 • створює та підтримує засоби масової інформації, створює кіно-, аудіо- та телепродукцію;
 • проводить і популяризує історичні, етнографічні та культурологічні дослідження та заходи;
 • бере участь у формуванні та реалізації стратегічних комунікацій;
 • здійснює пропаганду гуманістичних цінностей та ідей прогресивного безпечного розвитку як необхідної умови консолідації суспільства;
 • бере участь відповідно до законодавства України та даного Статуту у розробленні та реалізації цільових програм і заходів, спрямованих на зміцнення міжнародного миру та безпеки, утвердження принципів стратегічних комунікацій, моніторинг і прогнозування змін їх форм та виникнення нових, розроблення адекватних попереджувальних заходів, описових моделей потенційних загроз, інформування про них як українську громаду, так і міжнародне співтовариство, внесення пропозицій відповідним органам державної влади України, а також міжнародним організаціям;
 • здійснює популяризацію принципів і способів консолідації суспільства в умовах геополітичних трансформацій та проведення інформаційно-психологічних заходів через здійснення презентацій, масових заходів, висвітлення результатів власної діяльності через соціальні мережі, Інтернет-ресурси та інші засоби масової інформації, включаючи телебачення;
 • сприяє міжнародній активності в реалізації творчого та ділового потенціалу членів Спілки;
 • підтримує міжнародне ділове співробітництво, сприяє в організації обміну інформацією, досвідом, знаннями, технологіями та сприяє їх впровадженню;
 • сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій та інших фінансових ресурсів для фінансування малого та середнього бізнесу у сфері безпеки;
 • влаштовує зустрічі з представниками інших країн та міжнародних організацій;
 • підтримує прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними громадськими та благодійними організаціями, культурно-просвітницькими центрами тощо;
 • сприяє розвитку, розповсюдженню та впровадженню інформаційних, комунікаційних, бізнес- та інтернет-технологій;
 • сприяє збору, обробці, аналізу та розповсюдженню правової, економічної та іншої інформації, яка становить зацікавленість для широкого кола суб’єктів суспільних відносин;
 • підтримує розвиток видавничої справи, засобів масової інформації, Інтернет та інформаційної інфраструктури;
 • пропагує свою ідею, мету, завдання, назву і символіку, проводить роз’яснювальну, пропагандистську та ідеологічну роботу з приводу власної діяльності;
 • проводить масові та публічні заходи (конкурси, збори, мирні зібрання тощо) відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснює представництво прав і захист своїх законних інтересів, а також прав та інтересів своїх членів в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових органах, перед іншими фізичними і юридичними особами;
 • порушує клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами;
 • отримує необхідну інформацію для реалізації своїх статутних мети та завдань;
 • здійснює консолідацію зусиль з міжнародними неурядовими організаціями з метою взаємної підтримки соціальних процесів, спрямованих на оптимізацію алгоритмів консолідації суспільства та розвитку стратегічних комунікацій в умовах трансформацій, моніторингу, моделювання, прогнозування і нейтралізації загроз міжнародному миру та безпеці, боротьбі з тероризмом та сепаратизмом, екстремізмом та нацизмом, іншими формами нетерпимості, торгівлею людьми і контрабандою зброї, підвищення авторитету України у якості сильної держави;
 • здійснює співробітництво відповідно до законодавства України на партнерських засадах з державними та приватними установами, правоохоронними та безпековими органами, судами, іншими органами державної влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері моніторингу глобальної спільноти з метою оцінки його реального стану, створення суспільного інформаційного банку даних, сприяння популяризації глобальної культури і правової безпеки як провідного напряму правової реформи і розвитку правових систем сучасності;
 • укладає відповідно до законодавства України договори з провідними науковими працівниками, державними органами і громадськими об’єднаннями, у  тому числі міжнародними, органами державної влади з метою співробітництва у сфері виявлення, прогнозування та подальшого впливу на чинники різної природи та формування консолідованого середовища, утвердження миру та стабільності, забезпечення безпекових та інформаційних прав, свобод та законних інтересів  людини, формування та розвитку суспільства знань;
 • сприяє усіма законними засобами формуванню глобально безпечних відносин, зміцненню миру та стабільності в глобальному суспільстві через сприяння органам державної влади і управління, міжнародним органам і організаціям у сфері своєчасного виявлення загроз сучасній спільнот і надання рекомендацій щодо протидії ним;
 • проводить лобіювання програмних цілей Спілки в державних та міжнародних органах та організаціях з метою їхнього впровадження в політику;
 • здійснює захист законних прав і свобод інтересів членів Спілки;
 • сприяє розвитку міжнародного миру та безпеки у глобальному суспільстві через участь у культурно-просвітницькій, освітній та консультаційній діяльності;
 • сприяє розробленню навчальних програм, проведенню курсів, семінарів, тренінгів з організації і впровадження безпекових технологій, рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності безпекових організацій;
 • сприяє взаємодії і співробітництву між підприємцями, представниками органів влади, міжнародними організаціями, іноземними компаніями, фондами, науковими та освітніми закладами;
 • сприяє збору, обробці, аналізу та розповсюдженню правової, економічної та іншої інформації, яка становить зацікавленість для широкого кола суб’єктів суспільних відносин;
 • проводить пропаганду здорового способу життя, підтримує молодіжні та спортивні громадські об’єднання;
 • сприяє підвищенню рівня освіченості та культурного розвитку молоді;
 • підтримує проекти у галузі культури, науки, спорту, наукових досліджень;
 • сприяє підвищенню екологічної свідомості, протидіє нищенню довкілля, підтримує проекти, спрямовані на збереження природи;
 • підтримує соціальні та господарські проекти;
 • популяризує екологічне сільське господарство та виробництво здорових натуральних харчових продуктів;
 • сприяє розвитку малого і середнього приватного підприємництва та здійснює захист його інтересів;
 • сприяє електоральній демократії;
 • надає безоплатну консультативну допомогу (юридичну, психологічну та ін.);
 • сприяє підвищенню професійного рівня своїх членів шляхом надання їм безкоштовної методологічної і консультаційної допомоги, організовує і проводить лекції, семінари та інші заходи;
 • здійснює іншу діяльність, яка сприяє реалізації мети (цілей) Спілки та не заборонена законодавством.